Kurban Kesmeyen Bizim Mescidimize Yaklaşmasın Hadisi Sağlam Mıdır?

Kurban Kesmeyen Bizim Mescidimize Yaklaşmasın Hadisi Sağlam Mıdır? 

“İmkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın.” (İbn Mace, Edahi, 2; Ahmed ibn Hanbel, II,321; Hâkim, II, 422).
Bu rivayeti eserinde kaydeden Beyhakî ve Hanefi hadisçilerden İmam Zeylâî bunun farklı ravilerden mevkûf olarak yani Hz. Muhammed’e değil de sahabeye isnat edilerek geldiğini kaydetmişlerdir (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, II, 260; Zeylai, Nasbu’r-Râye, IV, 207). Çeşitli hadisçiler de bu rivayetin senedini tenkit etmiş ve zayıf olduğunu belirtmişlerdir (Bkz. Bûsirî, Misbâhu’z-Zücâce, III, 222; İbnü’l-Cevzî, et-Tahkîk, II, 161).
Dolayısıyla bu rivayetin senet açısından sağlam olmadığı anlaşılmaktadır (Fetva.net, 12.10.2013). Bu hadisin sadece senedi degil metni de sorunludur. Çünkü önce musallada namaz kılınır sonra kurban kesilir. Hadiste ise önce kurban
sonra namazgahtan söz edilmektedir. Zaten Hz. Muhammed’e musalladan insan kovmak gibi bir davranış yakışmazdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir